Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden hieronder vermeld. De gebruiksvoorwaarden bevatten juridische informatie over het bezoek aan en het gebruik van de website, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de regelgeving aangaande respect voor de privacy. Lees deze gebruiksvoorwaarden alvorens een bezoek aan de website te brengen of gebruik te maken van alle diensten en toepassingen die voortvloeien uit de activiteiten van deze website. Wanneer u de website bezoekt of gebruikt, op welke wijze dan ook, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u problemen ondervindt of niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden of als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u deze website niet te bezoeken of er geen gebruik van te maken.

Definities

In het kader van de toepassing van de gebruiksvoorwaarden, zal de betekenis van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

Website: webpagina http://www.vindazo.be De gebruiker: iedereen die de website gebruikt, bezoekt of zich erop laat rondleiden (hierna te noemen de "Website");

Deze website (www.vindazo.be) is geplaatst onder de verantwoordelijkheid van Vindazo.

Omvang

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Vindazo de toegang verleent tot haar website en de diensten die zij aanbiedt. Als bepaalde voorwaarden meer expliciet en uitvoerig behandeld worden in andere wettelijke bepalingen (bv. in de overeenkomst voor gebruikersgroepen of het werkgeverscontract) die ook van toepassing zijn dan hebben die andere wettelijke bepalingen voorrang op de inhoud van deze voorwaarden.

Inhoud en gebruik van de website

Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de website of de informatie die erin is opgenomen geheel voor uw eigen risico is. De website en alle informatie die zij bevat zijn beschikbaar zoals ze zijn en worden zonder enige garantie verstrekt.

Vindazo verplicht zich ertoe om alle redelijke inspanningen te doen om nauwkeurige informatie en updates op de website te plaatsen. Wanneer Vindazo op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van eventuele fouten of onjuistheden op haar website, worden alle redelijke middelen ingezet om die zo snel mogelijk te corrigeren. Ondanks onze beste inspanningen, kunnen er fouten en vergissingen blijven staan. Vindazo kan geenszins garanderen dat de website onder geen enkel beding fouten bevat. Vindazo is in geen geval aansprakelijk voor enig nadeel dat u kunt lijden als gevolg van verkeerde, onjuiste of ontbrekende informatie, of van een gebrek aan duidelijkheid op de website of op andere websites waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het downloaden of het verkrijgen van informatie op welke wijze dan ook via de website op uw eigen risico is. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer en het mogelijke verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van informatie. Vindazo speelt geen enkele rol in het wervingsproces en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de vorm, de inhoud en de eventuele fouten in de jobaanbiedingen van werkgevers, noch in het CV van geregistreerde gebruikers. Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat de website van algemene aard is en niet bedoeld om aan de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit te voldoen. De beschrijving van een werkaanbod of een CV is niet noodzakelijk alomvattend of exhaustief en soms wordt verwezen naar websites van derden waarop Vindazo geen controle heeft en waarvoor zij dus elke vorm van aansprakelijkheid afwijst. Daarom kunt u Vindazo niet aansprakelijk stellen voor eventuele nadelen die voortvloeien uit het gebruik van de website als u geen rekening houdt met de bovenstaande beperkingen.

Links naar externe webpagina's

Het is mogelijk dat de website links naar websites of naar webpagina's van derden bevat. Vindazo heeft geen invloed op de inhoud van die sites en / of pagina's en kan daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Wanneer we op de hoogte zijn van de aanwezigheid van schadelijke inhoud op een koppeling, wordt de koppeling onmiddellijk onderzocht en, indien nodig, verwijderd in de mate van het mogelijke.

Werking van de website

Vindazo went alle redelijke middelen aan om storingen veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Vindazo kan de mogelijkheid op slechte technische interventies of ingrepen niet uitsluiten. Zo kan Vindazo niet garanderen dat de toegang tot de websites niet zal onderbroken of verstoord worden. Daarom kunt u Vindazo niet aansprakelijk stellen voor defecten, fouten, incidenten en problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van Vindazo of eender welke website van een derde waarnaar verwezen wordt. Daarnaast erkent u dat Vindazo het recht heeft om op eender welk tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de website te beëindigen. Onderbrekingen zijn nodig zowel om wijzigingen en verbeteringen aan de website aan te brengen, als voor technisch onderhoud en het regelmatig bijwerken van informatie. Vindazo is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in geval van een dergelijke onderbreking.

Uw verplichtingen

In aanvulling op de bepalingen van andere voorwaarden, gaat u ermee akkoord als gebruiker:

gebruik te maken van de website als goede huisvader, dat wil zeggen op een redelijke manier;

geen gebruik te maken van de site op een manier die in strijd is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden;

schade te voorkomen als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de website of van het gebruik met slechte bedoelingen op eender welke wijze;

de inhoud van de website niet zonder toestemming te wijzigen;

geen defecten te veroorzaken welke de beschikbaarheid (tijdelijk of permanent) van de website kunnen beïnvloeden en op geen enkele wijze bij te dragen tot een incident dat schade aan Vindazo of derden zou kunnen veroorzaken;

geen gebruik te maken van de website voor illegale doeleinden, inbreuken op de goede zeden of met het doel schade toe te brengen aan de reputatie van Vindazo of van derden;

niet op de website naar andere websites te verwijzen of logo's, foto's of andere items via hyperlinks of verbindingen naar andere websites aan de website te koppelen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vindazo.

Wanneer Vindazo redelijkerwijs vermoedt dat u een van de voornoemde verboden praktijken toepast of u niet houdt aan de overige voorwaarden, dan behoudt Vindazo zich het recht voor om u de toegang tot de website te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en stemt ermee in dat de website foto's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en ander materiaal (hierna "Informatie") bevat die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Als gebruiker, ontvangt u van Vindazo een niet-exclusief recht om de website te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Dit betekent dat u de website mag bezoeken en u de informatie mag downloaden en mag lezen. Elk toegestaan ​gebruik van informatie houdt in dat de bron altijd vermeld wordt op een zichtbare en duidelijk manier. Met inachtneming van het voorgaande, is het verboden informatie te kopiëren, aan te passen, te vertalen, verkopen, verhuren, uit te lenen, naar de publieke website te communiceren of zelfs afgeleide werken te creëren uit het bovenstaande, volledig of gedeeltelijk (op welke manier of met welk middel dan ook) zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vindazo.

Vindazo
info@vindazo.be

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zal geen afbreuk doen aan de geldigheid, toepasselijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Indien een of meer bepalingen ongeldig worden geacht of verklaard op grond van een wet, een verordening of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, zal de kracht en de werkingssfeer van andere bepalingen intact blijven. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige bepaling nastreeft. De bepalingen van dit gebruiksbeleid doen geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of bindende verordeningen van openbare orde in Europa.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het BG recht. Gebruiker stemt ermee in dat enkel de rechtbanken van Edinburgh bevoegd zijn voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van deze voorwaarden.