Agile Product Manager Natuurprojecten

We zijn op zoek naar iemand die zijn/haar interesse natuur kan combineren met het ontwikkelen van kennisproducten via agile methodes en aanpakken. Als agile product manager ligt je focus al op het opzetten van workflows samen met partners, waarin je de noden van eindgebruikers koppelt aan de kennisproducten van wetenschappelijke experten.

Je neemt ook deel aan verschillende lopende participatieve onderzoeksactiviteiten in natuur-gerelateerde onderzoeksprojecten. Je bereidt communicatiemateriaal , coördineert en engageert eindgebruikers en stuurt co-productieprocessen bij. 

Je staat verder ook in het ontwikkelen van nieuwe projecten. Je werkt samen met een divers en dynamisch onderzoeksteam Natuur & Maatschappij (NM) van het , waar je zal ondersteund worden door  collega’s.  Het team NM werkt rond multifunctionele landschappen, natuur in de stad, natuur-inclusieve landbouw, en Natural Capital Accounting. 


Waarden van de Vlaamse overheid
 

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. Binnen streven we  naar wetenschappelijke integriteit met aandacht objectiviteit, onafhankelijk en wetenschappelijkheid.

. Positionering

Aan welke functie rapporteert de functiehouder? Team Natuur & Maatschappij Welke functies rapporteren aan de functiehouder? Team Natuur & Maatschappij


Kwantitatieve gegevens

Aantal medewerkers waaraan wordt leiding gegeven (met vermelding van type medewerker) Nvt, omdat we een zelfsturend team zijn. Budgetten (met vermelding van het type impact dat de functiehouder heeft) Afhankelijk van initiatief in nieuwe projecten. Bijkomende kwantitatieve gegevens

 

. Doel van de functie

Je versterkt het zelfsturende en interdisciplinaire onderzoeksteam Natuur & Maatschappij (N&M). Het N&M-onderzoek richt zich op interacties tussen natuur en samenleving in Vlaanderen. In de meeste van onze onderzoeken werken we op basis van case-studies, waarbij het de uitdaging is om ecologische en natuurwaarden te combineren met andere maatschappelijke doelen en verwachtingen. De onderzoeksprojecten van team NM zijn in opdracht van Vlaamse administraties of worden extern gefinancierd. Deze projecten worden steeds in teams van tot personen uitgevoerd. Daarom is vlot kunnen werken in teamverband een absolute vereiste.

Je bent verantwoordelijk een agile ontwikkelingsproces van beleid- en praktijkondersteunende producten aan de hand van een co-creatieve aanpak met eindgebruikers en onderzoekers. Al de verwachte producten hebben als finaliteit om natuur, milieu en maatschappelijke waarden beter te integreren, gebruiksvriendelijk te maken, en zo besluitvorming te ondersteunen. In samenwerking met andere onderzoekers van het team versterk je ook kennis over agile en participatieve processen binnen .

Deze taken verricht je hoofdzakelijk binnen de volgende drie projecten

INTERLACE Dit Europees project heeft als doel om natuur gebaseerde oplossingen (NBS) te ontwikkelen via een samenwerking tussen latijns-amerikaanse en Europese steden. Je zal in dit project instaan het opzetten van een aangepaste agile aanpak het project en het opvolgen van deze aanpak, welke bruikbare producten moet opleveren de eindgebruikers (stedelijke overheden). Verder speel je ook een belangrijke rol om te zorgen dat de eindproducten van het project zo goed mogelijk voldoen aan de verwachtingen van eindgebruikers. Future Floodplains Het doel van dit project is om te komen tot een aangepast en duurzaam beheer van rivieren en overstromingsgebieden in Vlaanderen in functie van de verwachte klimaat- en landgebruiks-veranderingen. Je rol binnen het project is om een proces op te zetten dat er zorgt dat het geïntegreerd riviervallei-computermodel nauw aansluit bij de noden van beleid en praktijk.   Hier zal je nauw samenwerken met Vlaamse ondereams van het project en de eindgebruikers van het model. AdLibio Dit project ambieert om nieuwe biobenzine te ontwikkelen uit lokaal veredeld hout, rijk aan cellulose, via een inventieve bio-raffinage. De taak van team N&M bestaat er in om de randwaarden te definiëren waaronder lokaal korte omloophout op een duurzame manier in het Belgische landschap kan geteeld worden. Jouw taak is om op een participatieve manier met alle stakeholders (industrie, beleidsmakers en wetenschappers) in kaart te brengen welke belangen en afwegingen hier spelen en scenario’s te ontwikkelen over waar en op welke wijze de productie van korte omloophout kan ingepast worden in het landschap.

 

Er wordt verwacht dat in de toekomst soortgelijke projecten bijkomen. Hierbij wordt je verwacht dat je - in samenwerking met het NM en andere teams - hier ook zelf initiatieven neemt.

. Resultaatgebieden

Resultaat

Uitvoering van onderzoek

Conceptualiseren, uitvoeren van onderzoek, studies of analyses en tgangscontrole uitoefenen met als doel beleidsrelevante informatie en/of producten aan te reiken en wetenschappelijke output leveren.

Opvolging van onderzoek van andere

Inhoudelijk en praktisch begeleiden en opvolgen van onderzoeksprojecten door anderen binnen of buiten de entiteit met als doel te verzekeren dat de onderzoeksdoelsingen worden gehaald conform de afspraken.

Implementatie-acties

Voorsen, opvolgen en evalueren van gerichte acties en het beleid opvolgen met als doel de resultaten van het onderzoek zo goed mogelijk te valoriseren.

Context

In het kader van het gevoerde onderzoek

Expertise uitwisselen

Specifieke expertise uitwisselen op allerlei fora met als doel het gedachtegoed van het onderzoeksdon en de entiteit te verspreiden en te optimaliseren.

Informatie- en onderzoeksnetwerk

Uitbouwen van een informatienetwerk met als doel toegang te hebben tot alle mogelijke relevante informatie huidig en toekomstig onderzoek.

Publiceren en rapporteren

Resultaten, conclusies en adviezen publiceren of rapporteren met als doel de doelgroep te informeren en te sensibiliseren.

Kennis m.b.t. het vakgebied

Ontwikkelen en onderhouden van kennis in het wetenschappelijk vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwste evoluties de kwaliteit van de uit te voeren onderzoeksopdrachten tdurend te verbeteren.

Onderzoeksprojecten opsen

Op basis van concrete problematiek of vraag formuleren van onderzoeksprojecten of -programma’s en het onderzoeksteam samensen met als doel correcte wetenschappelijke output te genereren.

Organisatie- en samenwerkingsvorm

werkt volgens de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie met zelforganiserende teams.

Organisatie- en samenwerkingsvorm

Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt. Bouwt de kennis verder uit en verankert deze binnen de organisatie met als doel het kennisniveau op peil te houden.

 

Voorbeelden van activiteiten

Agile ontwikkelingsproces van ondersteunende producten het beleid en de praktijk via participatieve co-creatie processen met eindgebruikers en onderzoekers, zoals bv. decision-support tools oa.  beheer van valleigebieden, korte omloophout biomassa, design groene ruimtes in stedelijke context,... Coachende rol opnemen een aantal N&M onderzoeksprojecten. Begeleiding van studenten en interns. Verspreiden en valoriseren van onderzoeksresultaten via presentaties op workshops, trainingen, opsen van ‘policy briefs’, ‘factsheets’, adviezen, en deelname aan stuurgroepen. Up to date blijven via netwerken met onderzoekers met interesse in participatief co-design, vraaggestuurde productontwikkeling, agile methodes, citizen science,... Technische rapporten en handleidingen. Aangepaste communicatieproducten verschillende eindgebruikersgroepen. Publicaties van peer-reviewed artikelen en presentaties op wetenschappelijk fora. Up to date blijven via wetenschappelijke en praktijk literatuur. Leergierig om nieuwe denkkaders en onderzoeksmethodes eigen te maken. Ontwikkeling van Vlaamse en/of Europese onderzoeksprojecten over natuur-maatschappij interacties.  Taken opnemen binnen het zelfsturende team Natuur en Maatschappij, en sen formuleren een verbeterde werking van het team. Taken ter ondersteuning van organisatieontwikkeling van het . Adviseren van/Ondersteuning van NM collega’s ivm co-creatieve en agile design processen en productontwikkeling. Mainstreaming van co-creatief en agile project management binnen (EV)- onderzoek.

Gedragscompetenties

Verantwoordelijkheid nemen – niveau , Voortgangscontrole – niveau Overtuigen - niveau , Analyseren– niveau Netwerken – niveau , Innoveren – niveau Flexibiliteit - niveau , Samenwerken - niveau

 

Vaktechnische competenties Gedegen kennis van agile productdesign processen (vb. Kanban, Scrum,...) en ondersteunende software (). Ervaring met het opzetten en faciliteren van (complexe) participatieve multi-actor processen. Ervaring met het ontwikkelen van vraaggestuurde beleid- en praktijk-ondersteunende producten. Nederlandstalig (niveau C) Vlot kunnen uitdrukken zowel mondeling als schrifjk. Engels (niveau B).

 

Verplichte selectie criteria

MSc  De relevante expertise is belangrijker dat de studierichting.   Potentiële diploma's zijn communicatie, organisatieontwikkeling, stedenbouw, bio-ingenieur, productontwikkeling, overheidsmanagement, agile management, ….  Minstens jaar relevante werkervaring in agile productmanagement, vraaggestuurde producten, complexe participatieve processen en/of wetenschapscommunicatie.

 

Andere functie-relevante informatie

Gewenste criteria

Ervaring in natuur, milieu-, klimaat of duurzaamheidsthema’s. Affiniteit met  ruimjke planning, waterbeheer, natuurbeheer, en/of landbouw, stedelijke planning?. Ervaring met projectcoördinatie. Uitstekende communicatievaardigheden. Ervaring met het  ontwikkelen van communicatiestrategieën en/of gebruiksvriendelijke producten. Ervaring met het werken in een interdisciplinair en/of internationaal team. Ervaring met het werken met (ontwikkelen producten ) lokale overheden. Affiniteit met de onderzoekswereld. Pragmatische en product-georiënteerde houding. Kennis Spaans en/of Frans is een pluspunt.
Een voltijds contract van onbepaalde duur. Een boeiende en uitdagende functie. Een kans om bij te dragen aan het oplossen van natuur, klimaat- en milieuproblemen. Een kans om mee te werken aan het vergroten van de impact van onderzoek binnen beleid en praktijk. Werken in zowel lokale als internationale projecten. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie zo bieden wij je dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Je krijgt maaltijdcheques van € per gewerkte dag. Je wordt aangeworven in de graad van wetenschappelijk attaché (schaal A/A).  Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Relevante beroepservaring in de private sector kan tot maximaal jaar verloond worden. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Sje kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen! Personen met een handicap kunnen structurele en/of organisatorische aanpassingen aanvragen bij de emancipatieambtenaar van het .
Originele vacature is te vinden op – Maak nu een Jobagent aan op en vind je droombaan! Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op !
Agile Product Manager Natuurprojecten
2020-10-06 - 2020-11-14

Aanwerving Organisatie: via Global Recruitment Selection
Contract: Permanent
Industrie:
Gemiddeld loon: 2000
Valuta: EUR
Address place: Brussel
Land: België
Postal Code: None
Straat:None
Web: www.globalrecruitment.info

 

 

Share